ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina staat informatie over de voorwaarden voor deelname aan de BYA kampen. Bij inschrijving is het van belang om hiervan op de hoogte te zijn.

Aanmelding.

Deelname aan BYA kampen staat open voor iedereen in de leeftijd van 12  tot en met 16 jaar, maar is in eerste instantie gericht op jongeren van de Evangelische Gemeente Berea te Apeldoorn. Voorwaarde is dat de deelnemer op het voortgezet onderwijs zit.

Als aanmelding geldt de ontvangst van een digitaal ingevuld inschrijfformulier. Deze dient voorzien te zijn van een akkoord van een ouder/verzorger.

Het volledige kampbedrag dient in een keer te worden voldaan voor 1 mei 2023. Indien dit problemen geeft, dient er contact opgenomen te worden met de algemene coördinator via emailadres: bereayouthadventure@gmail.com. Indien het kampbedrag voor aanvang van de kampperiode niet is voldaan, kan BYA iemand uitsluiten van deelname aan het kamp.

Plaatsing.

Plaatsing voor het kamp geschiedt in volgorde van aanmelding. Indien er meer aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, worden deze meerderen op een wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding. Een maand na sluiting van de inschrijfdatum ontvangt u een bevestigingsbrief dat uw kind is aangemeld. Enkele weken voor aanvang van het kamp, ontvangt u een brief met daarin een aantal praktische zaken zoals: een paklijst, vertrek- en aankomsttijden, enzovoort.

Annulering en restitutie.

In geval van annulering voor 1 juli 2023 vindt restitutie plaats van de helft van het kampbedrag. In geval van latere annulering, kan geen teruggave van het kampbedrag plaatsvinden; de kosten zijn dan immers al gemaakt.

Financiële hulp.

BYA wil niet dat de kosten een belemmering vormen voor deelname aan het kamp. Wij zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar mogelijkheden, als de hoogte van het kampbedrag een probleem is. Echter geldt wel, dat u als ouder/verzorger zelf actief moet zijn om een eventuele tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Verzekering.

BYA sluit een collectieve reisverzekeing af voor de duur van het kamp. Deze polis dekt reisongevallen en medische kosten die direct verband houden met gebeurtenissen gedurende het kamp. Uitgesloten zijn dus diefstal en medische hulp voor ziektes en ongevallen waarvan de oorzaak buiten het kamp ligt. BYA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door verlies, diefstal, letsel of annulering.

Reisdocumenten.

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en zorgpas. Indien deelnemer het kamp niet (geheel) kan afmaken wegens het ontbreken van een geldig document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

Bijzondere gegevens en uitsluiting.

Voor deelname aan onze kampen is het noodzakelijk dat BYA op de hoogte wordt gesteld van die (medische) gegevens die voor deelname aan het kamp van belang kunnen zijn. Bij aanmelding dienen dan ook eventuele ziektes, handicaps, gebruik van medicijnen, als ook het gebruik van een dieet te worden gemeld. Daar helpt u uw kind en ons als begeleiders mee. Uiteraard gaat BYA vertrouwelijk om met deze informatie.

Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

Ook kan een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het kamp daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt, door BYA van (verdere voortgang van) het kamp worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

Kampregels.

Tijdens de kampen van BYA zijn elektronische apparatuur zoals smartphones, laptop of tablets niet toegestaan. Daarnaast gelden een aantal andere duidelijke regels die bij aanvang van het kamp aan de deelnemers verteld worden.